برخی از نمونه کارهای انجام شده

اسکالپ موهای رنگ شده اسکالپ موهای رنگ شده
اسکالپ اسکالپ
میکرواسکالپ اسکالپ کف سر
اسکالپ ریش و سیبیل اسکالپ صورت و ریش
انجام اسکالپ اسکالپ
قبل از انجام اسکالپ نمونه کار اسکالپ
میکرواسکالپ انجام اسکالپ
اسکالپ کف سر عکس اسکالپ سر
قبل از اسکالپ میکرواسکالپ سر